Pokud se nacházíte na počátku Vašeho stavebního záměru, můžete využít naši službu:

 

Inženýrská činnost Pod pojmem inženýrská činnost ( inženýring) se dle živnostenského zákona rozumí:

Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí.Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vliv stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Obsahem činnosti není vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění.

V rámci inženýrské činnosti pro Váš projekt zajistíme:
  • zastupování Vás jako klienta při jednání s úřady a orgány státní správy
  • vyřízení vyjádření o existenci inženýrských sítí
  • vyřízení potřebných stanovisek a dokumentů pro územní a stavební řízení
  • komunikaci mezi klientem a projektantem
  • pomoc při výběru zhotovitele stavby
  • příprava podkladů ke kolaudaci a účast na ní
Pro vlastní realizaci stavby Vám zajistíme technický dozor investora a stavební dozor

Rádi se Vám budeme věnovat - KONTAKTUJTE NÁS