Vlastní realizace stavby je bez ohledu na velikost stavby klíčovou fází, kdy lze důslednou kontrolou
prací, technologických postupů a použitých materiálů eliminovat budoucí nedostatky a vady stavby.
řada kroků je nevratných nebo těžko napravitelných, což vzhledem k vynaloženým prostředkům na
Vaši stavbu může znamenat zásadní komplikace.

Pro zdárný průběh stavby Vám můžeme nabídnout dozor nad Vaší stavbou.
Dozor nad stavbou lze specifikovat dle stavebního zákona jako následující činnosti:

 • Technický dozor investora
 • Stavební dozor
Pro vysvětlení lze tyto činnosti blíže popsat takto:
 


Technický dozor investora Technický dozor investora (TDI) je stavebník dle § 152 odst.4 stavebního zákona povinen zajistit u
všech staveb financovaných z veřejného rozpočtu. 
U ostatních staveb si lze sjednat TDI pro dohled nad průběhem stavby - zajistíme Vám:
 • kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací
 • kontrolu technologických postupů a použitých materiálů
 • kontrolu položkového rozpočtu
 • účast na kontrolních dnech stavby
 • průběžné pořizování fotodokumentace
 • přebírání dílčích celků a zakrývaných konstrukcí
 • komunikaci s projektantem stavby
 • komunikaci se stavbyvedoucím
 • dohled nad vedením stavebního deníku
 • odsouhlasení změn
 • ostatní agendu


Stavební dozorStavební dozor je dle § 2 odst.2 písm.d) stavebního zákona odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí.
Osoba vykonávající tuto činnost musí splňovat kvalifikační předpoklady uvedené ve zmiňovaném paragrafu.

Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a
norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací v rámci stavby svépomocí.

Obě výše popsané činnosti Vám zajistíme prostřednictvím autorizované osoby ČKAIT.

Rádi se Vám budeme věnovat - KONTAKTUJTE NÁS